English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Маркетинг

9. семестар

 ПРЕДМЕТИНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Релациони маркетинг 4 6 ЕСПБ бодова
2. Управљање ланцима снабдевања 4 6 ЕСПБ бодова
3. Изборни 4 6 ЕСПБ бодова
4. Изборни 4 6 ЕСПБ бодова
5. Изборни 4 6 ЕСПБ бодова
  УКУПНО 20 30 ЕСПБ бодова

Изборни:

  1. Стратегија раста и развоја предузећа
  2. Менаџмент организационих промена
  3. Пословна етика
  4. Управљање квалитетом
  5. Управљање електронским пословањем предузећа
  6. Статистичка анализа у маркетингу

10. семестар

  ПРЕДМЕТИ Недељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Студијски истраживачки рад
(везан за смер)
20 10 ЕСПБ бодова
2. Дипломски рад (мастер рад)   20 ЕСПБ бодова
  УКУПНО 20 30 ЕСПБ бодова

Трајање студија: једна година - 2 семестра (програм носи 60 ЕСПБ бодова).

Академски назив: Академски назив дипломирани са назнаком звања другог степена дипломских академских студија из области маркетинга - мастер.

Визија програма-смера
Визија смера Маркетинг на мастер нивоу је образовање студената из области маркетинга и менаџмента у циљу њиховог оспособљавања и развијања способности и вештина за успешно обављање широког спектра маркетинг активности у различитим организацијама и институцијама. Интерактивном наставом и атрактивним наставним програмом који, поред маркетинг дисциплина, садржи и бројне, подржавајуће и повезујуће дисциплине, тежња је да се будућим маркетинг менаџерима пруже актуелна и интегративна знања из области стратегијског маркетинга и менаџмента, истраживања тржишта, комуницирања са потрошачима и осталим субјектима јавности, заступања и преговарања, као и мониторинга остварених ефеката. Стечена знања су солидна основа за бављење сложеном проблематиком маркетинга у пракси и решавање различитих маркетинг проблема. Такође, стечена знања су добра основа за даља усавршавања из области маркетинга и менаџмента на докторским студијама.

Циљ програма-смера
Основни циљ смера Маркетинг на дипломским академским студијама је да понуди студентима савремена маркетинг и менаџмент знања, концепције, методе и технике које су неопходне за будућа теоријска и практична усавршавања. Стечене компетенције су добар основ за креативно и ефикасно пословно размишљање и управљање различитим активностима из маркетинг домена: маркетинг планирања, организовања, имплементације савремених техника и концепата, истраживања тржишта, софистициране маркетинг анализе и маркетинг одлучивања. Студент ће након завршених студија на овом смеру поседовати следеће способности и вештине:
• Способност управљања тржишно оријентисаним пословним активностима,
• Способност креирања корпоративног имиџа,
• Способност управљања вредним маркама,
• Способност управљања интегрисаним маркетинг комуникацијама,
• Способност управљања и координирања различитим маркетинг пројектима,
• Вештине продаје, заступања и преговарања,
• Способност управљања односима са интерном и екстерном јавношћу,
• Способност обављања софистицираних маркетинг анализа заснованих на савременим квантитативним методама,
• Способност мерења остварених пословних ефеката.

Компетенције
Завршавањем дипломских академских студија на смеру Маркетинг, студент стиче интегративна знања за бављење маркетинг пословима у различитим предузећима – производним, услужним, профитним и непрофитним. Стечене маркетинг компетенције ће бити подржане осталим дисциплинама пословне економије, што ће бити добар фудамент за примену интердисциплинарног приступа у истраживању микро и макро проблема у научноистраживачким организацијама, институтима, специјализованим агенцијама и државним службама.

Упис

Студентске организације