English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Менаџмент предузећа (наст.план 2013)

9. семестар

 ПРЕДМЕТИНедељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Стратегија раста и развоја предузећа 4 5 ЕСПБ бодова
2. Менаџмент организационих промена 4 5 ЕСПБ бодова
3. Стратегијска контрола предузећа 4 5 ЕСПБ бодова
4. Изборни 4 5 ЕСПБ бодова
5. Изборни 4 5 ЕСПБ бодова
6. Изборни 4 5 ЕСПБ бодова
  УКУПНО 240 30 ЕСПБ бодова

Изборни:

  1. Менаџмент малих и средњих предузећа
  2. Управљање пословним процесима ( syllabus )
  3. Економија одлучивања
  4. Међународни менаџмент људских ресура
  5. Пословна етика
  6. Социологија рада
  7. Управљање квалитетом

10. семестар

  ПРЕДМЕТИ Недељни фонд часоваБрој ЕСПБ бодова
1. Студијски истраживачки рад
(везан за смер)
20 10 ЕСПБ бодова
2. Дипломски рад (мастер рад)   20 ЕСПБ бодова
  УКУПНО 20 30 ЕСПБ бодова

Трајање студија: једна година - 2 семестра (програм носи 60 ЕСПБ бодова).

Академски назив: Академски назив дипломирани са назнаком звања другог степена дипломских академских студија из области менаџмента у предузећу.

Визија програма-смера
Дипломске (мастер) студије на смеру Менаџмент предузећа организују се са циљем да припреме и оспособе студенте за овладавање методологијом научноистраживачког рада и за решавање сложених теоријских и практичних проблема из области управљања предузећима и другим организацијама. Мастер студије су конципиране тако да имају двојаку намену. Прво, будући да са напретком у каријери, долази до већих одговорности у вођењу запослених и управљању организацијом, односно у координисању сложених пословних активности, студије омогућавају садашњим и потенцијалним менаџерима у привреди и другим делатностима успешно обављање њихове функције. Друго, намењене су научном усавршавању научног подмлатка на универзитетима, институтима и другим научноистраживачким организацијама. Намера је да се створи нуклеус научноистраживачких активности и место сталних иновација знања економиста у овом делу југоисточне Србије.

Циљ програма-смера
Мастер студије обезбеђују стицање солидног фонда савремених знања и вештина за реализацију и управљање различитим организацијама и облицима бизниса. Такође, обезбеђено је усклађивање наставних процеса и истраживачких активности, па се студенти оспособљавају за активно укључивање у рад на пројектима и решавање практичних проблема. Мастер студије на смеру Менаџмент предузећа нуде теоријска и практична знања и вештине из области:
• Менаџмента организационих промена
• Стратегија раста и развоја предузећа
• Управљања ланцима снабдевања
• Бизнис маркетинга
• Управљања квалитетом
• Економије одлучивања
• Система стратегијске контроле перформанси.

Компетенције
Компетенције које дипломирани студент мастер студија стиче обезбеђују довољно потребних менаџерских знања и вештина за успешно управљање и вођење предузећа, банака, установа, јавних служби, владиних институција и осталих организација. Студенти се оспособљавају за решавање свих проблема организације и менаџмента, за пројектовање и трансформацију организације. Користећи бројне изворе информација, савремене технологије и иновативне едукативне методе, дипломирани студенти мастер студија ће развити способности и вештине да доносе ефективне менаџерске одлуке. Поред тога, дипломирани студенти ових мастер студија ће бити оспособљени за научноистраживачки рад у великим предузећима, привредним коморама, министарствима и као научни подмладак у високошколским и научним институцијама. Њихова улога као консултаната за менаџмент и организацију, као менаџера организационе трансформације и пројектаната организације, пословних саветника, интерних и екстерних аналитичара и као научноистраживачких кадрова несумњиво ће допринети развоју овог дела Србије и шире.

Упис

Студентске организације