English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Наставно-научно веће Факултета

Наставно-научно веће Факултета чине сви наставници и сарадници.

При одлучивању о питањима која се односе на осигурање квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и утврђивање броја ЕСПБ бодова, у Већу и његовим телима учествују и представници студената (студенти чине 20% чланова).

Студентске представнике у Веће бира Студентски парламент.

Декан Факултета је председник Већа по функцији.

Веће у оквиру своје надлежности:

 1. предлаже Савету Статут Факултета,
 2. предлаже Савету финансијски план Факултета,
 3. предлаже Савету извештај о пословању и годишњи обрачун Факултета,
 4. предлаже Савету план коришћења средстава за инвестиције,
 5. предлаже Савету одлуку о висини школарине,
 6. предлаже Савету одлуку о статусној промени,
 7. предлаже Савету програм рада Факултета,
 8. доноси општи акт и одговарајуће одлуке о упису студената,
 9. предлаже студијске програме за све нивое студија,
 10. предлаже одлуку о расписивању конкурса за упис на студије,
 11. доноси одлуке у поступку израде докторске дисертације,
 12. предлаже одлуке о давању сагласности за ангажовање наставника у другој високошколској установи, у складу са општим актом Универзитета,
 13. доноси одлуку о ангажовању наставника у складу са чланом 78 став 3. Закона,
 14. предлаже кандидате за ректора,
 15. доноси програм научних истраживања Факултета,
 16. доноси одлуке о оснивању или укидању катедара,
 17. бира представнике Факултета у органе Универзитета,
 18. разматра годишњи извештај о остваривању програма научних истраживања,
 19. разматра и припрема предлоге о питањима о којима одлучује Савет,
 20. обавља и друге послове утврђене Законом и овим Статутом.
Упис

Студентске организације