English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

Остваривање наставног плана

Наставни план на Економском факултету се оставрује путем предавања и вежби, консултативне наставе, семинарске наставе, стручне праксе и семинарског рада.

Предавања и вежбе

Предавања и вежбе почињу 1. октобра, а завршавају се 30. маја наредне године.

Студенти су обавезни да похађају часове предавања и вежби.Присуство студента предавањима и вежбама потврђује предметни наставник потписом у индексу. Без овог потписа студент не може оверити семестар.

Веће Факултета за сваку школску годину утврђује за сваки предмет из наставног плана, уџбеник, скрипту и другу обавезну литературу.

Потребна литература може се набавити куповином у скриптарници Факултета или учлањењем у библиотеку Факултета.

Консултације

Наставници и сарадници организују консултације као помоћ студентима у савладавању и утврђивању пређеног градива, за проверавање знања и објашњење појединих појмова. Термини консултација истакнути су на огласној табли Факултета и кабинету наставника.

Семинарска настава

Студенти су обавезни да на првој години ураде и два семинарска рада. Потврда о положеним испитима и урађеним семинарским радовима се подноси приликом уписа друге године. Потврду представљају унете оцене и ЕСПБ у индекс.

Радом семинарске наставе руководи предметни наставник или сарадник. Успешно урађен семинарски рад оцењује се са "прихваћен" и подаци о раду евидентирају се у индексу.

Стручна пракса

На четвртој години студија организује се стручна пракса, која се изводи у предузећу, односно установи, под руководством предметног наставника.

Стручну праксу студенти обављају за време зимског распуста, између VII и VIII семестра. Студенти на стручној пракси проводе 10 радних дана, у оквиру које обрађују претходно задату тему.

Пре овере VIII семестра предметни наставник, потписом у индексу, потврђује да је студент уредно похађао стручну праксу.

Завршни рад

Студент је обавезан да на крају студија напише и одбрани завршни рад.

Студент може узети тему завршног рада почев од VIII семестра. Пријава теме завршног рада обавља се на посебном обрасцу који се добија у стручној служби за студентска питања. Назив теме завршног рада и комисију пред којом се брани завршни рад одређује предметни професор у договору са шефом Катедре.

Студент који изврши све наставне обавезе и изради завршни рад, подноси завршни рад ментору. На предлог ментора заказује се одбрана завршног рада. Одбрана завршног рада је јавна. Након јавне одбране завршног рада се издаје потврда о дипломирању у року од 7 дана, а два пута годишње Факултет организује свечану доделу диплома.

Упис

Студентске организације