English
Економски факултет
Факултет са традицијом
Универзитет у Нишу

О мастер студијама

Завршетком мастер академских студија на Економском факултету у Нишу и одбраном завршног (мастер) рада стиче се академски назив мастер економиста.

Студијски програм Економија, на мастер академским студијама, је намењен студентима који желе да, после завршетка основних академских студија, наставе даље школовање како би стекли нова и продубили постојећа знања из области опште економије; рачуноводства, ревизије и финансијског управљања; финансија, банкарства и осигурања; менаџмента или из области међународног пословања.

  • Модул Општа економија је намењен студентима који желе да дубље проуче макро и микроекономску анализу и да се оспособе за решавање проблема привредног развоја.
  • Модул Рачуноводство, ревизија и финансијско управљање намењен је студентима који желе да се баве високостручним пословима у области рачуноводства, ревизије и финансијског управљања у свим секторима привреде као и применом рачуноводствених информација за управљање предузећима и другим профитним и непрофитним организацијама.
  • Модул Финансије, банкарство и осигурање обезбеђује високостучна знања у областима јавних финансија, монетарне теорије и политике, функционисања финансијских институција, тржишта и инструмената.
  • Модул Менаџмент предузећа је конципиран тако да допринесе дубљем систематском проучавању проблематике менаџмента и промовисању знања, квалитета и иновативности, чиме би се створило језгро високостручних кадрова способних да ефективно и ефикасно управљају предузећима (у приватном и државном сектору и то како великих, тако и малих и средњих предузећа, без обзира на грану делатности).
  • Сврха модула Маркетинг јесте продубљивање знања и компетенција из области маркетинга, стратегијског управљања, менаџмента и креативног пословног одлучивања за управљање тржишно оријентисаним предузећем.
  • Модул Међународни менаџмент је конципиран тако да омогућава даље стицање и продубљивање знања из области најопштијих економских, али и специфичних менаџерских и организационих знања у области пословања са иностранством.
  • Модул Менаџмент у туризму омогућава продубљивање квантитативних и квалитативних сазнања из области туризма, као и делатности које директно и индиректно учествују у развоју туризма.

Детаљна обавештења могу се добити на телефон 018/528-667 код стручног сарадника или на е-маил: master@eknfak.ni.ac.rs.


Услови за упис на дипломске академске студије

На мастер академске студије могу се уписати:

  • лица која су завршила основне академске студије на економском факултету и остварила 240 ЕСПБ бодова као и лица која су завршила основне студије на економском факултету по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању;
  • лица која су завршила основне академске студије на неекономским факултетима и остварила 240 ЕСПБ бодова, под условом да положе пријемни испит;
  • лица која су завршила основне студије на неекономским факултетима, по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, под условом да положе пријемни испит

Страни држављанин може да се упише на Студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин, под условом да достави нострификовану диплому о завршеним претходним студијама, пружи доказ о знању српског језика и ако је здравствено осигуран.

Ближи критеријуми за рангирање кандидата и листа предмета који се полажу на пријемном испиту дати су у Правилнику о упису студената на мастер академске студије Економског факултета у Нишу (доступан у служби за мастер студије Факултета и на сајту Факултета www.eknfak.ni.ac.rs/src/Master-studije.php#preuzmite

 

Упис

Студентске организације